Nederlands - nl-NLHungarian (formal)
There are no translations available.

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
ABCWORK Uitzendbureau,

Artikel 1 Definitie

Opdrachtgever : een bedrijf dat of onderneming die gebruik maakt van de diensten van ABCWORK Uitzendbureau op gebied van werving en selectie van personeel.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met ABCWORK Uitzendbureau.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door ABCWORK Uitzendbureau schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Informatie website

 1. Elke verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de website of de daarop vermelde informatie van ABCWORK Uitzendbureau zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABCWORK Uitzendbureau is nadrukkelijk verboden.
 2. ABCWORK Uitzendbureau spant zich in om de informatie die zij op haar website aanbiedt volledig, juist en nauwkeurig te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
 3. ABCWORK Uitzendbureau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of door onjuistheid of onvolledigheid van informatie aangeboden   door   ABCWORK Uitzendbureau op de website of op andere wijze.

Artikel 4. Vrijblijvendheid offertes en aanbiedingen

 1. Aanbiedingen van ABCWORK Uitzendbureau zijn steeds vrijblijvend.
 2. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een overeenkomst met ABCWORK Uitzendbureau. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen 1 maand is aanvaard.

Artikel 5. Prijzen en bedragen

 1. Alle door ABCWORK Uitzendbureau opgegeven prijzen en in deze algemene voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
 2. De prijs die ABCWORK Uitzendbureau voor de door haar te verrichten diensten heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de opgegeven specificaties.

Artikel 6. Prijswijzigingen

 1. ABCWORK Uitzendbureau is te allen tijde gerechtigd de prijzen te wijzigen. ABCWORK Uitzendbureau zal haar wederpartij het voornemen tot wijziging schriftelijk kenbaar maken. Indien wederpartij de wijziging van de prijs niet aanvaardt is deze gerechtigd de overeenkomst binnen 7 dagen na kennisgeving op te zeggen tegen de datum waarop de prijswijziging in werking zou treden.
 2. ABCWORK Uitzendbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de Opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. ABCWORK Uitzendbureau zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten diensten althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen diensten afwijkt.

Artikel 7. Betalingstermijn

 1. Vorderingen zullen, tenzij anders overeen gekomen, periodiek gefactureerd worden, dat wil zeggen, per maand of per week. Opdrachtgever dient de factuur en overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 2. Indien Opdrachtgever niet betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf factuurdatum over dit bedrag 7% rente per maand verschuldigd.
 3. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 75 Euro (zegge: vijfenzeventig euro).
 4. Opdrachtgever heeft nimmer het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten ter zake een door zijn of een derde op ABCWORK Uitzendbureau gepretendeerde vordering.
 5. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen de in lid 1 bedoelde termijn zijn betalingsverplichting jegens ABCWORK Uitzendbureau te voldoen, wordt deze na de vervaldag geacht in gebreke te zijn, zonder dat  ABCWORK Uitzendbureau Opdrachtgever ter zake in gebreke dient te stellen of aan dient te manen.

Artikel 8 Reclames

Reclames omtrent een factuur dienen binnen 8 dagen na de dag van verzending schriftelijk bij ABCWORK Uitzendbureau zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en zijn rechten van de wederpartij dienaangaande verwerkt.

 

Artikel 9. Verplichtingen Opdrachtgever (alleen van toepassing bij vacaturebank diensten)

 1. De Opdrachtgever is gehouden inhoudelijk te reageren op alle sollicitaties die ABCWORK Uitzendbureau Opdrachtgevertoezendt op grond van de tussen Opdrachtgever en ABCWORK Uitzendbureau overeengekomen dienstverlening. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan deze verplichting is hij een boete verschuldigd van 75 Euro (zegge: vijfenzeventig euro) per niet opgevolgde sollicitatie. ABCWORK Uitzendbureau is gerechtigd naast genoemde boete naleving van de verplichting bedoeld in dit lid dan wel vervangende schadevergoeding te eisen.
 2. Opdrachtgever verbindt zich tevens alle gegevens te verstrekken welke ABCWORK Uitzendbureau nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen diensten. Daaronder wordt verstaan:

  1. het leveren van voor de overeengekomen prestatie benodigd materiaal of de daarvoor benodigde producten. ABCWORK Uitzendbureau zal de Opdrachtgever hiertoe een opgave verstrekken;
  2. het leveren van gegevens ten aanzien van het succesvol plaatsen van een sollicitant door de Opdrachtgever;
  3. het leveren van gegevens over de reacties door Opdrachtgever verzonden aan sollicitanten van wie ABCWORK Uitzendbureau het curriculum vitae aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de in dit lid onder b en c genoemde verplichting is hij een boete verschuldigd van 2500,- Euro (zegge: vijfentwintighonderd Euro) per overtreding. ABCWORK Uitzendbureau is gerechtigd naast genoemde boete naleving van de verplichting bedoeld in dit lid dan wel vervangende schadevergoeding te eisen.

Artikel 10. Inspanningsverplichting bij werving en selectie

 1. Opdrachtgever zal ABCWORK Uitzendbureau steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Bij de werving en selectie van medewerkers neemt ABCWORK Uitzendbureau de uiterste zorgvuldigheid in acht; ABCWORK Uitzendbureau aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade geleden door de Opdrachtgever,indien bij plaatsing de medewerker(s) niet aan de verwachting van de Opdrachtgever blijk(t)(en) te voldoen. ABCWORK Uitzendbureau heeft te dien aanzien slechts een inspanningsverplichting.
 3. Succesvol plaatsen: er is sprake van succesvol plaatsen van een sollicitant wanneer de Opdrachtgever binnen 4 maanden na kennismaking, de sollicitant in dienst neemt ongeacht de functie waarvoor kennismaking heeft plaatsgehad.

Artikel 11. Verbod aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding bij inlening Uitzendkrachten.

De Opdrachtgever zal, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABCWORK Uitzendbureau, gedurende de eerste 520 uur van inlening via ABCWORK Uitzendbureau niet met een aan hem ter inlening aangeboden Uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding aangaan dan wel deze via een derde inlenen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van 2 . 500,- Euro (zegge: vijfentwintighonderd Euro) per overtreding, alsmede 500,- (zegge:vijfhonderd Euro) voor iedere dag dat de Opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van ABCWORK Uitzendbureau om van de Opdrachtgever geleden schade te vorderen, overeenkomstig de wet. Indien de Opdrachtgever besluit een flexkracht eerder dan bovengenoemde uren een contract aan te bieden is zij ABCWORK Uitzendbureau een afkoopfee verschuldigd van de niet gegenereerde uren vermenigvuldigd met de op dat moment gehanteerde nominale marge.

Artikel 12. Aanpassing van het opdrachtgeverstarief

De uitzendonderneming bij wie de door Opdrachtgever, via ABCWORK Uitzendbureau, ingeleende Uitzendkracht in dienst is, is onder meer gerechtigd het opdrachtgevers tarief tussentijds aan te passen indien:

 • De uurbeloning van de Uitzendkracht wordt verhoogd
 • De kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van wijziging van de CAO voor Uitzendkrachten of van bij de opdrachtgever geldende CAO of arbeidsvoorwaarden.
 • De kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wetten en/of regelgeving

Artikel 13. Nota's op basis van tijd verantwoordingsformulier

De opdrachtgever dient er op toe te zien dat de juiste (aantal) uren worden ingevuld en hij dient de urendeclaraties voor akkoord te tekenen. Bij eventuele meningsverschillen over de urendeclaratie tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever is de uitzendonderneming gerechtigd:

 • De gewerkte uren tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek, die voor werknemers in dienst van de geldt dan wel de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij de opdracht genomen over de desbetreffende periode
 • De gewerkte uren te stellen op het door de uitzendkracht opgegeven aantal, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave onjuist is.

Artikel 14. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

Wanneer de uitzendkracht zich meldt voor het verrichten van de uitzendarbeid maar er blijkt geen werk blijkt te zijn, is de opdrachtgever gehouden de uitzendonderneming ten minste drie uur te betalen.

Artikel 15. Geheimhouding

Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 16. Overmacht

 1. Tekortkomingen van ABCWORK Uitzendbureau in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Tekortkomingen van ABCWORK Uitzendbureau in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gebrek aan kolen, gas, aardolie of andere middelen van energie opwekking, brand en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van materialen door derden, opzet of schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan ABCWORK Uitzendbureau toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ABCWORK Uitzendbureau beperkt zich tot de overeengekomen dienstverlening, terwijl het bedrag van de eventuele schade, waarvoor ABCWORK Uitzendbureau aansprakelijk kan worden gesteld, uitdrukkelijk is beperkt tot maximaal de in rekening gebrachte prijs voor de dienst.
 2. ABCWORK Uitzendbureau draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen welke werden veroorzaakt door via haar ingeleende medewerkers aan derden of aan de Opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers zijn, op grond van artikel 6:17O BW, aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hen die onder hun toezicht werken, zo ook voor schade veroorzaakt door via ABCWORK Uitzendbureau geplaatste medewerkers.
 3. De Opdrachtgever zal ABCWORK Uitzendbureau te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens ABCWORK Uitzendbureau eventueel ingesteld, wegens de niet nakoming van de in artikel 7:658BW genoemde verplichtingen.
 4. ABCWORK verplicht zich tot het aanbieden van en collectieve ziektenkosten verzekering naar de uitzendkracht waarin de uitzendkracht echter zelf het besluit en verantwoordelijkheid neemt hier aan deel te nemen zoals vastgelegd in het ABCWORK uitzendcontract. ABCWORK is generlei wijze aansprakelijk voor het niet juist naleven van deze wettelijke verplichting van de uitzendkracht.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met ABCWORK Uitzendbureau is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, een aanbieding van, een opdracht aan of een overeenkomst met ABCWORK Uitzendbureau, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam tenzij een rechter elders krachtens dwingend recht bevoegd is van het geschil kennis te nemen.


ABCWORK.NL  © ®